Rechten slachtoffers Bloedbad Alphen a/d Rijn schandelijk genegeerd

De 54 slachtoffers en nabestaanden, te weten groep Kadir, hebben de Staat en de Politieregio Hollands Midden aansprakelijk gesteld voor de door hen als gevolg van het schietincident geleden schade. In verband met hun bewijspositie wensten zij inzage te krijgen in het NIFP-rapport. Zij hebben de Staat in kort geding gedagvaard om afgifte van dit rapport af te dwingen. Het gerechtshof heeft vandaag beslist dat de Staat niet verplicht is om het NIFP-rapport aan hen te verstrekken.

Het hof vermeldt dat afgifte van het NIFP rapport inbreuk zou maken op de eerbiediging van het privéleven van de ouders van de moordenaar. Er zou volgens het Hof te Den Haag eveneens geen wettelijke grondslag voor de eis van de slachtoffers zijn. Stuitend omdat deze er naar de mening van de ernstig gedupeerden wel is! De grieven van de nabestaanden en slachtoffers zijn door het Hof niet serieus beantwoord. Volgens het Hof is er genoeg informatie algemeen beschikbaar die de conclusie staven dat de moordenaar schizofreen en niet toerekeningsvatbaar was. Aldus zouden de nabestaanden en slachtoffers succesvol in de civielrechtelijke procedure tegen de Politie Hollands Midden kunnen pleiten voor hun gelijk.

Het jammerlijke van deze uitspraak is gelegen in het feit dat de Staat zich schuilt achter een technische interpretatie van de wet, terwijl er wel degelijk relevante en actuele jurisprudentie beschikbaar is op basis waarvan nabestaanden en slachtoffers de NIFP rapportage zouden kunnen en mogen inzien teneinde oud leed te kunnen verwerken.

Corpocon Legal overweegt serieus in cassatie te gaan tegen deze stuitende ontkenning van de rechten van nabestaanden en slachtoffers in dit land. Het Europees Hof van Justitie zal zich eveneens moeten buigen over deze grove schending van rechten van slachtoffers en nabestaanden in Nederland.

« »

Scroll to top